Etikettarkiv: Rothschild

Terminologi – antisemitism

Motargument publicerar en artikelserie där vi reder ut brännande föreställningar och termer. Senast tittade vi på sexism. Vi fortsätter med antisemitism.

Forum för levande historia definieras antisemitism på följande sätt:

Antisemitism är en viss uppfattning om judar som kan uttryckas som hat mot judar. Retoriska och fysiska uttryck för riktas mot judar och icke-judar och/eller deras egendom, mot judiska gruppers institutioner samt religiösa byggnader och platser.

En annan definition av antisemitism som använts av Statens offentliga utredningar (SOU 1999:20) lyder så här:

En samling attityder och diskurser om judar som bland annat handlar om negativa differenser och uteslutning, om förträngningar, projektioner och fantasier. Vad som skiljer antisemitismen från andra liknande rasistiska och främlingsfientliga diskurser är dess långa historiska roll i den västerländska civilisationen och speciellt de starka inslagen av tro på judarnas makt, moraliska mindervärdighet och ondska. Antisemitism kan inte tolkas eller förstås utan att det sätts in i ett historiskt sammanhang.

Begreppet antisemitism är en sammansättning av förleden ”anti-” (mot), mellanleden ”semit” (användes regelmässigt under rasbiologins storhetstid för att klassificera nedanstående folkgrupper i Mellanöstern och Afrikas horn) och efterleden ”-ism” (ideologisk inriktning) och innebär rasism/hat gentemot judar, såväl ur etnisk som religiös kontext.

Det var tysken Wilhelm Marr som 1873 lanserade företeelsen och antisemitismen var en del av dåtidens ”rasvetenskap” och rasistiska föreställningar. En indelning av antisemitism i fyra historiska grundformer presenteras i boken ”Was ist Antisemitismus?” (Wolfgang Benz 2004):

  • Kristen antijudaism – fokuserar på kritik mot religionen
  • Modern/rasistisk antisemitism – fokuserar på etniciteten
  • Antisemitism relaterad till Förintelsen
  • Antisionistisk antisemitism – fokuserar på motstånd till den etnisk-religiösa nationalismen, dvs används som kritik mot sionism

Det förekommer diskussioner, liksom det gör för islamofobi, kring huruvida antisemitism, ska betraktas som en form av rasism. De som motsätter sig att antisemitism skulle vara rasism hänvisar till religionen. Inom forskningen har antisemitism kommit att innefatta individ- och samhällsnivå, dvs såväl individuella och kollektiva handlingar som handlingar. För att överbrygga eventuella oenigheter om huruvida antisemitism ska betraktas som rasism har sociologen Helen Fein beskrivit antisemitism på följande sätt:

Antisemitism är en bestående latent struktur av föreställningar fientliga mot judar som kollektiv, vilka på det individuella planet manifesteras som attityder, i kulturen som myter, ideologi, folkliga traditioner och bildspråk, samt i handlingar som social eller legal diskriminering, politisk mobilisering mot judarna och kollektivt eller statligt våld, vilket resulterar i och/eller syftar till att fjärma, driva bort eller tillintetgöra judar just för att de är judar.

Anti-semitic_propaganda_-_Oskar_Schindler's_Deutsche_Emaillewaren-Fabrik_(German_Enamelware_Factory)_(9156806073)
Nazipropaganda i det ockuperade Polen 1942.

Antisemitism har existerat sedan medeltiden

Företeelsen antisemitism, ett samlande begrepp för judehat, har flera hundra år på sitt europeiska samvete. På medeltiden utsattes judar för attacker utförda av kristna kyrkan. Det mest dokumenterade, och välkända, exemplet på antisemitism är Förintelsen, folkmordet på 6 miljoner judar under andra världskriget, iscensatt av Adolf Hitler och Nazityskland. Nazisterna såg judar som ett hot mot den s k ”ariska rasen” och dess överlevnad. På senare tid har antisemitismen i Europa ökat, något som inneburit att allt fler judiska institutioner utsatts för attacker samtidigt som judiska slagord vid demonstrationer har blivit allt mer förekommande.

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA):s hemsida kan vi läsa en del om vilka förklaringar till antisemitism som kan tänkas finnas. Det finns ingen enskild orsak till antisemitism, utan man brukar tala om ett antal – den judefientliga tanketraditionen som utvecklades inom kristendomen och faktumet att judar inte erkänner Jesus som Messias är vedertagna förklaringar till antisemitism. Den kristna läran anser att judendomens existens skulle ha upphört i samband med Jesu födelse. Under de första århundradena efter Kristus skapades en antijudisk teologi som gav judarna skulden för korsfästelsen av Kristus.

Under medeltiden stiftades diskriminerande lagar gentemot judar. De religiösa och ekonomiska rättigheterna begränsades. Judegetton bildades och särskilda kläder och kännetecken infördes för att särskilja judar från kristna. Med tiden skapades fler och fler anklagelser och myter kring judar. Exempel på myter är att judar skulle vara Djävulens redskap som utförde ritualmord på kristna barn och förgiftade brunnar. På så sätt fick judarna skulden för pesten. Anklagelserna svartmålade judar såsom ondskefulla och farliga – och därmed mindre mänskliga.

3DD8D264-AE33-4447-A9A0-25D20274391E
Antijudisk propaganda 1942.

Politiska konflikter, ekonomiska kriser och sociala motsättningar gav den moderna antisemitismen bränsle i början av 1900-talet. Industrialismen med tillhörande militanta nationalism, bolsjevikernas maktövertagande i Ryssland, första världskriget, massarbetslöshet, svaga demokratier och Depressionen var alla bidragande orsaker till den politiska extremism och att antijudiska strömningar och konspirationer exploderade.

Efter Förintelsen hade antisemitismen svårt att få fäste, folkmordet på judarna gjorde att judehat inte ansågs rumsrent. Icke desto mindre har den antijudiska tanketraditionen hela tiden funnits där och myter och konspirationsteorier har levt kvar. Judefientlighet har förekommit i såväl nazistiska/högerradikala grupperingar som i Sovjetunionen och andra kommunistiska stater i Östeuropa, där vi kunnat bevittna mången antijudiska politiska kampanjer.

Antisemitism i Mellanöstern

Konflikterna i Mellanöstern i allmänhet, och Israel-Palestinakonflikten i synnerhet, liksom kriget i Irak och den globala terrorismen, är några orsaker till den antisemitism vi ser idag. Mycket av antisemitismen idag har sitt ursprung i fördomar och gamla myter och konspirationer som lever kvar. Enligt BRÅ (Brottsförebyggande rådet) har många antisemitiska hatbrott i Sverige sin orsak i hur människor ser på konflikten i Palestina. Det är viktigt att poängtera att kritik av Israels politik och agerande inte är antisemitism. Däremot kamoufleras ibland antisemitism som ”israelkritik”, på samma sätt som att muslimhat ibland kamoufleras som ”islamkritik”.

Antisemitismen vi idag kan se i muslimska och arabiska länder har ett flertal orsaker. Under medeltiden var judehatet hos muslimer inte lika utbrett som hos kristna, även om det förekom fördomar gentemot judar också hos muslimer. I slutet av 1800-talet ”exporterade” kristna församlingar i Mellanöstern den europeiska antisemitismen. Den ökade judiska invandringen till Palestina och det sionistiska projektet (bildandet av Israel), plussat med Nazitysklands propaganda, arabnationalismens framväxt och den europeiska kolonialismen samt det slutgiltiga utropandet av Israel 1948 bidrog till att den muslimska antisemitismen ökade.

Orsaken till att judehatet kvarstått är den eviga Israel-Palestinakonflikten och faktumet att många länder i Mellanöstern brister i både demokrati och yttrandefrihet. Flera mellanösterndiktaturer sprider officiellt antisemitism. Den radikala islamismen är en starkt bidragande faktor till den muslimska antisemitism vi kan se idag. Också religiösa grupperingar i Europa och andra delar av världen påverkas av den radikala islamismens propaganda. Förklaringar till detta kan möjligen hittas i politiskt, socialt och ekonomiskt utanförskap.

 

Anti-Semite_graffiti_Oslo_1941
Antisemitisk graffiti i Oslo 1941.

Än idag är antisemitismen en drivande kraft i de samtida högerextrema och ultranationalistiska partier och rörelser vi kan se i Europa. I den så kallade vit makt-rörelsen är judehatet fortfarande kärnan i ideologin. Vi kan idag se två former av högerextremism; den ena med antisemitism som fokus och den andra med islamofobi som fokus.

Antisemitiska myter och konspirationsteorier

Det har genom alla tider förekommit massor med myter och konspirationer om judar. Några av de vanligast förekommande är att:

judar är giriga

judar mördade Jesus

judar styr över media och världsekonomin

alla judar ansvarar för Israels politik på Gaza

1979 såg konspirationsteorin ZOG (Zionist Occupation Government) dagens ljus. Det är, framför allt, antisemitiska, nazistiska och ultranationalistiska rörelser som hävdar att judarna i hemlighet styr ett givet land (oftast åsyftas andra länder än Israel) och att landets regering blott är en marionettregering. Teorin går ut på att judiska organisationer styr media, bankväsende, regering, militär, domstolsväsende och polis på ett diskret och ”omärkbart” sätt.

En ständigt återkommande konspirationsteori är den om Rothschild, en berömd bankfamilj, som ska symbolisera judisk makt och global sammansvärjning. Denna konspiration har fått nytt liv och används flitigt i antisemitisk propaganda än idag.

skylt judar
Skyltfönstret till en bokhandel (oktober 1941) som dessutom skyltar med antisemitisk litteratur.

Sions vises protokoll, som har visat sig vara en lögn, har saluförts på Adlibris hemsida fram till 2013, och på Bokus.com fram till så sent som 2014. Protokollet, som används flitigt i antijudisk propaganda före, under och efter andra världskriget, har lögnaktigt påståtts vara ett dokument från sionistkongressen 1897 i Basel. Dokumentet sägs innehålla bevis för den påstådda judiska sammansvärjningen och det planerade världsherraväldet. Så sent som 2005 presenterade Iran en nytryckt engelskspråkig utgåva av dokumentet.

Ett verktyg för antisemitismens fortlevande är förintelseförnekare, dvs människor som inte accepterar de bevis som finns för folkmordet på judar under andra världskriget. Det finns grader av förintelseförnekelse, en del avfärdar hela Förintelsen, andra menar att det var långt färre judar som mördades. De väljer att kalla sig själva revisionister. Förintelseförnekelsen började i samband med Nazitysklands fall, då tidigare förespråkare för judeutrotning ifrågasatte såväl fynd från koncentrationslägren som överlevares berättelser.

Med tanke på hur historien gjort antisemitismen en otjänst är det märkligt att det fortfarande förekommer judehat. All rasism är oförlåtlig. Konspirationerna, myterna och förintelseförnekare gör att antisemitismen kan fortleva.

Konspirationsteorier 2: "connect the dots"

Konspirationsteorier handlar om att försöka ”avslöja” de personer och förmenta intressen som styr världen. I första delen gick jag igenom hur konspirationsteorier utgår från avvikelser från det normala i deras metod. Här ska jag gå igenom hur de använder metoden ”connect the dots”, att binda samman punkterna, för att hitta de personer som ”styr” i världen, dvs hur de med grund i riktiga och påhittade kontakter mellan personer utläser en konspiration.

committee300_11_01_thumb
Klicka för större bild.

Att studera personkontakter är en av grundstenarna i såväl journalistik som historievetenskap. Precis som med avvikelserna jag skrev om i del ett av serien, är metoden att studera kontakter mellan personer inte fel i sig, men fungerar som hjälpmedel, inte som ändamål.

Om man inte tar reda på hur de olika personerna man studerar egentligen tänker, och sätter in det i ett sammanhang, då blir det bara fel.

Metoden de använder är i sig enkel. Du tar en person. Du kartlägger dennes kopplingar; vilka de känner och vilka de personerna, i sin tur, känner. Du kollar på vilka bröllop de deltar i, och vilka som besöker dessa, samt vilka besökarna känner och vilka bröllop de har besökt. Du kartlägger styrelsemedlemmarna i bank A och de i bank B och ser att personen X jobbar i bank A men har en släkting vars fru (!) känner en som försvarade bank B. Då kan det bli ett av bevisen för att bank A och B hör ihop, om man nu vill bevisa just detta. På så sätt är det enkelt att bevisa i praktiken vad man än vill bevisa.

Se bilden till höger och tänk er att vart namn är en punkt, så förstår ni varför det kallas ”connect the dots”.

NNDB-mapper

För att förstå metoden ska ni kika på NNDB-mapper.

Jag har valt Edmond de Rotschild som exempel, eftersom Internet just nu svämmas över av konspirationsteorier om Rotschild i samband med Charlie Hebdo-attacken. Rotschild-familjen ska ha legat bakom det, påstås det. En hel del antisemitiska personer och organisationer pekar ut Rotschild-familjen som de som kontrollerar den brittiska kungafamiljen. Låt oss därför söka kopplingar genom att använda NNDB.

Klicka på länken till höger i denna länk i NNDB-mapper. För musen över ”Rothschild Family” på den sida du öppnat, och klicka på ”expand 4 nodes”. För musen över de namn som dyker upp och gör samma sak igen: ”expand nodes”.

Lynn Forester De Rothschild och Jacob Rothschild är båda kopplade till ”Ashmolean museum” i flödesschemat. Gör samma sak där: ”expand nodes” för muséet.

Kenneth Clark dyker upp. Klicka ”expand nodes” för honom också och ni ser att han står benämnd som ”Surveyor of Queens pictures”. Så voilà har du en del av beviset för kopplingen mellan Rotschild-familjen och den brittiska drottningen. Och… om du expanderar ”nodes” för ”Surveyor of Queens Pictures” så ser du en sovjetisk spion där också. Landsförräderi och en koppling mellan Sovjet och Rothschild-familjen.

Nåja. Gå sen till noden som heter ”Bilderbergergruppen”. Expandera den, eller kika på ett urval av personer du kan lägga till i listan. Då ser du både Carl Bildt och Hollands drottning i samma flödesschema som Lynn Forester De Rothschild och kan, via Hollands kungahus, klämma in Prins Bernard, som spelade en roll i att skapa Världsnaturfonden, också. Vips har såväl Carl Bildt och miljörörelsen fått ”besvärande” kopplingar till Rothschildfamiljen och ett antal kungahus.

Antisemiter och andra

Hur ser det ut rent praktiskt? På fotot nedan, som sprids av Carl Norberg och Anonymous-antisemiten Iacomi Florin Cristian, ser vi  Édouard de Rothschild. Han äger en hel del aktier i tidningen Libération. Efter attacken lät Libération Charlie Hebdo använda deras lokaler, för att ge dem en möjlighet att arbeta vidare och skydda dem. Libération publicerade också teckningar till stöd för dem och hjälpte till att trycka deras tidning.

norbergjewry

 

Det tog antisemiterna och konspirationsanhängarna som beviset för att Charlie Hebdo styrdes av Rothschild. Internet är därför just nu fyllt av konspirationsteorier om att Chalie Hebdo ägdes av Rothschild och att Rothschild låg bakom attacken mot Charlie Hebdo.

Rotschild ska ha skjutit personalen på sin egen tidning.

Ja, jag vet. Logik är inte konspirationsteoretikers eller antisemiters starka sida.

Ingen har kunnat bevisa ägandet. Det behövs inte. De personer som man påstår har sålt sina andelar till familjen är skjutna. För övrigt är beviset man har ”kopplingen” dem emellan. Tidningen Libération skyddade Charlie Hebdo och lät dem arbeta. Det betyder att Charlie Hebdo och Libération hade kopplingar, alltså styrde Rothschild över Charlie Hebdo.

Sen ”vet alla” att Rothschild är judar och har, ”vet alla” också, starka kopplingar till Israel. Därför (!) var det Israels säkerhetsstjänst Mossad som låg bakom attacken mot Charlie Hebdo. Det var en s k ”falsk flagg”-operation menad att smutskasta muslimer. Att terroristerna lämnade sina ID-handlingar i bilarna ses som bevis för detta. (Att islamistiska galningar som gör självmordsattacker ofta lämnar meddelanden, videos och ID-handlingar efter sig nämner man inte, det kan ju få ID-handlingarna att verka mindre mystiska.)

Avancerat? Inte det minsta, men ändå tror miljoner människor världen över på detta struntprat.

Historien bakom

Att frossa i människors kopplingar har man gjort länge. Den ”metoden” är tusentals år gammal. I modern tid är det framför allt antisemiter som drivit fram denna metoden. När Sions vises protokoll gavs ut pratades det om en ”hemlig organisation” av judar som styrde världen. Eftersom organisationen, man påstod fanns, opererade i hemlighet fick man försöka hitta spåren av den genom kopplingar till den. Påstådda kopplingar.

Numera finns det en massa konspirationsteorier där man säger sig vara vänner till judar och inte alls några antisemiter alls, men metoden är densamma. Och häpnadsväckande ofta kommer konspirationsteoretikerna fram till att det sitter en jude i toppen av konspirationen iallafall.

De älskar judar, påstår de, men ser Goldman Sachs, George Soros eller Rothschild som roten till världens onda. Nej, de är absolut inga antisemiter. De ogillar bara sionism och Israel och bankintressena som styr världen.

Gröna män, illuminati, brittiska kungahuset, angloamerikanerna, oligarkerna, finansintressena… Olika skepnader må skurkarna som styr världen inta, men en jude går alltid att peta in som kryddan på moset, eller jordgubben på glasstårtan, i den konspiration de varnar för. Men skrapar man på ytan så ser man judehatet. Som när Carl Norberg sprider foton med text om ”judisk världsdominans”.

Connect the dots

Inte bara antisemiter använder denna metod. Den används universellt av konspirationsteoretiker. Om man studerar islamofobin ser man att islamofoberna ofta använder samma metod, men i lite annan form. Ibland är till och med finansintressena skurken även hos dem, då med kopplingar till arabiska oljeschejker och annat ”muslimskt”.

Jag har valt att visa hur metoden används av antisemiter för att det är den vanligaste formen av konspirationsteori. Nästan alla konspirationsteorier om världsekonomin och politiken är i en eller annan form öppet antisemitisk, eller så har man en stark överrepresentation av judar i sin beskrivning av ”fienden”.

Denna artikel lär knappat övertyga någon som gillar konspirationer. Tvärtom kommer de att se mig som en del av den och de kommer att försöka ta reda på mina kopplingar.

Och kopplingar har jag.

Man brukar säga att det bara krävs sex steg för att visa att vilken person som helst känner vem som helst annars på planeten. Att det är sex steg mellan USA:s president och mig. Därför är det där med kopplingar och flödesschema så förrädiskt.

Men det är fyra steg mellan mig och USA:s president. Jag känner flera som känner Mona Sahlin som känner Tony Blair som känner president Obama.

Fenomenet att alla människor är kopplade till alla andra människor med få steg, är det som de som sprider och skapar konspirationsteorier lever på. Det är inte egendomligt, men kan verka konstigt för den som letar konstigheter.

Istället för att leta kopplingar är det mycket mer givande att leta idéer. Att studera hur människor tänker, känner och tycker och vad de gör av det de tänker och känner. Gör man det blir världen mer komplex. Då är inte längre något sådant som ”Bilderbergergruppen” en uniform rörelse där alla tänker på samma sätt. Då blir det en idésmedja för hundratals olika personer med hundratals synsätt på världen.

Världen är vackrare och mer komplex än att passa in i en svart och vit ram.

 

Extramaterial

putin-rockefeller-rothschild-ukraine-illuminati-bank

Putin som en del av världskonspirationen som Rothschild påstås styra.

ukraine-putin-moscow-4

 

Och Rothschild syns här.

rothschilds-russia-conspiracy-bankers-6

Flödesschema, klicka här för större bild.

 

worldgov

Ett till flödesschema som ska visa hur Rotschild styr nyliberalismen (libertarians).


libertarianism_connections_newTill sist en liten bild där Rothschild jämförs med en orm.

Bloodline