Överflödiga SD-förslag — Del 2

Detta är artikelserien som granskar Sverigedemokraternas politiska förslag som redan är genomförda.

Sverigedemokraternas ”Invandringspolitiska handlingsprogram” innehåller ett förslag för vilket ansvar som de företag som transporterar människor till Sverige skall ha, om resenärer saknar giltiga identitetshandlingar.
https://sverigedemokraterna.se/files/2011/06/Sverigedemokraterna-Invandringspolitiskt-program-2007.pdf

Boat refugees 2
carstenfonsdal / People Photos / CC BY-ND

 

Ur programmet:

Transportföretag som underlåter att avvisa de resenärer som inte har giltig identitetshandling och visum när så är föreskrivet, skall bötfällas samt åläggas att återtransportera dessa resenärer.

Sverigedemokraternas politiska åsikter i denna del är sedan länge reglerad i 19 kap. 2 § utlänningslagen, samt 19 kap. 5 §, 5 a § utlänningslagen.

19 kap. 2 § utlänningslagen stadgar:

”Transportörens ersättningsskyldighet”

2 § Om en utlänning som har kommit till Sverige, med ett fartyg eller ett luftfartyg, direkt från en stat som inte omfattas av Schengenkonventionen, avvisas därför att utlänningen saknar pass eller de tillstånd som krävs för att resa in i landet eller medel för hemresan, är transportören skyldig att ersätta staten för
1. kostnaden för utlänningens resa från Sverige,
2. resekostnaden från Sverige och tillbaka för den bevakningspersonal som behöver följa med, och
3. kostnaden för utlänningens uppehälle här innan avvisningen kan verkställas, om dröjsmålet av verkställigheten beror på transportören.

Transportören (fartygets eller luftfartygets ägare eller brukare) skall helt eller delvis befrias från denna skyldighet, om
1. transportören visar sig ha haft skälig anledning att anta att utlänningen hade rätt att resa in i Sverige, eller
2. det med hänsyn till kostnadens storlek eller av andra skäl framstår som uppenbart oskäligt att kräva ut ersättning för kostnaden.”

 

19 kap. 5 § & 5 a § utlänningslagen anger:

”Särskilda avgifter”

5 § En transportör som inte fullgjort sin kontrollskyldighet enligt 9 kap. 3 § skall betala en särskild avgift, om beslut om avvisning meddelats på grund av att utlänningen saknar pass eller de tillstånd som krävs för inresa och beslutet vunnit laga kraft eller verkställts trots att det inte vunnit laga kraft.
Transportören skall dock inte betala någon särskild avgift, om
1. transportören visar sig ha haft skälig anledning att anta att utlänningen hade rätt att resa in i Sverige, eller
2. det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.

5 a § En transportör som inte har fullgjort sin uppgiftsskyldighet enligt 9 kap. 3 a § skall betala en särskild avgift.
Transportören skall dock inte betala någon särskild avgift, om
1. transportören visar att underlåtenheten inte beror på fel eller försummelse, eller
2. det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften. Lag (2006:447).”

Motargument vill rekommendera förslaget i SD:s Invandringspolitiska program, eftersom åtgärden var genomförd innan deras program skrevs.

För sverigedemokrater och alla andra som är intresserade av att veta vad som faktiskt står i utlänningslagen kan den läsas här.
Det är alltid bra i den politiska debatten att granska olika politiska partiers förslag och hur de förhåller sig till dagens situation.

Ett utmärkande drag för relativt många av sverigedemokraternas politiska förslag är att de redan existerar i lagstiftning, i aktiv politik, eller att förslaget grundas på missförstånd.

Motargument väljer därför att granska Sverigedemokraternas ”Invandringspolitiska Handlingsprogram” utifrån den aspekten.

sobre palafitas

Under rubriken ”Migranter, bosättare och flyktingar” skriver SD:

Att människor i mindre utvecklade länder vill förbättra sin ekonomiska och sociala situation genom utvandring är fullt förståeligt och mänskligt, men det kan inte vara en tillräcklig grund för uppehållstillstånd i vårt land. En sådan politik gynnar vare sig Sverige eller utvandringsländerna.

 

Enbart vilja att förbättra sin ekonomiska situation genom att utvandra till Sverige utgör ingen laglig grund för beviljande av uppehållstillstånd i Sverige.

Om Sverigedemokraterna eller andra väljare trodde något annat kan Motargument meddela att de nu inte behöver oroa sig.