Sharia för Dummies

Sharia är inte en lagbok. Det är en övergripande idé om gudomlig lagstiftning, grundläggande regler för hur muslimer ska leva och agera. De reglerna är baserade till stor del på Koranen men också på ”sunna” — profeten Muhammeds levnadsvanor och religiösa handlingar, samt haditherna. Haditherna är dokumenterade berättelser om profeten Muhammeds undervisning och handlingar, varav de flesta skrevs av hans följeslagare. Merparten av följeslagarnas hadither är förenliga med Profetens inställning, men vissa går direkt emot Profetens påbud.

Delar av sharia tillämpas i Sverige redan idag och är helt laglig.

Eftersom de islamska lagarna så som de finns nedtecknade i Koranen och Haditherna ibland är svåra att tyda har rättslärda behövt tolka dessa och det är denna rättsvetenskap som kallas fiqh.

Fiqh har delat in sharia i kategorier — för det religiösa, politiska och sociala livet. Men det är variation mellan muslimer i olika länder och grenar av islam — om vad som skall tillhöra vilka kategorier:

Fard — det som är obligatoriskt för alla muslimer. Att känna till och följa islams fem grundpelare är ett exempel som muslimer anser vara obligatoriskt.

Mustahabb — heter det som rekommenderas för en muslim, men som alltså inte är obligatoriskt.

Mubãh — handlar om sådant som var och en själv får bestämma om — saker som varken gillas eller ogillas. Det innebär att det som är mubãh är tillåtet (jã’iz).

Makruh — är saker som ogillas enligt islam men som ändå inte är förbjudet. Skilsmässa, kan vara exempel på makruh enligt vissa tolkningar av islam.

Haram — är de saker som är förbjudna enligt islam, Enligt många muslimer hör alkohol, rökning och fläskkött till det som är haram.

Halal — är allt som är tillåtet. Kött som är slaktat enligt islamiska lagens dietföreskrifter är exempel på vad muslimer anser vara halal.

Det som är halal kan också delas in i olika grader av vad som är tillåtet;

Mubãh bi l-’afw — kallas det som är tillåtet men kan ursäktas. Det betyder att det kan vara en handling som oftast inte är tillåten men man kan göra ett undantag — om nöden så kräver.

ͼ مبروك عليكم الشهر الكريم و كل عام و أنتم بخير ͽ
¤ [B~B] Bourne Bedweey [B~B] ¤ {Away} / Foter / CC BY-NC-ND

Det finns flera olika tolkningar och tillämpningar av de olika delarna av sharia och man kan sammanfattningsvis säga att sharia är föränderligt. I Saudiarabien och Iran är sharia nationell lag, men dessa länder tolkar olika delar i sharia på flera olika sätt. I några andra muslimska länder används sharia enbart som en källa till lagstiftning, vilket innebär att tolkningarna av sharia kan variera. Många debatter pågår om hur alla olika muslimer ska tolka sharia i ett västerländskt samhälle.

Andra länder använder endast sharia inom familjelagstiftningen. Eftersom det inte finns en enhetlig sharialag ser lagstiftningen och styrelseskicken olika ut. Dessutom har många av dessa länder tidigare varit kolonier till olika västländer, vilket har gjort att man i asiatiska länder som tillämpar sharia, kan finna lagar som har sitt ursprung i till exempel Storbritannien och Frankrike.

Det pågår en debatt inom islam om hur den islamska lagen ska användas i ett modernt eller västerländskt samhälle med sekulär lagstiftning. Eftersom fiqh bygger på tolkningar av rättslärda män menar vissa att man också kan tolka om lagens källor och anpassa dem till dagens samhällen. Dessutom uppstår det i ett modernt samhälle situationer som inte täcks av nuvarande sharialagar och då krävs nytolkningar.

Enligt andra bygger sharia på en majoritetsprincip, så om muslimer lever i minoritet i ett land är det detta lands lagstiftning som ska stå över sharia. Denna senare idé innefattar att sharia i sig inte bör omtolkas, men att lagarna inte behöver följas i vissa situationer.

De fyra viktigaste sunnitiska rättsskolorna är den shafiitiska, den malikitiska, den hanafitiska och den hanbalitiska. Den viktigaste shiitiska rättsskolan är den jafaritiska.

Eftersom sharialagar alltså inte är ett enhetligt system varierar dess utformning från land till land, och utifrån olika tolkningstraditioner. Det mesta som ingår i sharia diskuteras ständigt inom de olika riktningarna av islam och det finns ingen absolut sanning om hur man ska tolka den.

Svenska grundlagen vs sharia

För att ändra vår grundlag och kunna införa sharialagar, så måste riksdagen först ta ett majoritetsbeslut, avvakta resultatet i ett offentligt politiskt val (riksdagsval), och efter valresultatet ska riksdagen ta ett till majoritetsbeslut i samma fråga.

Hur ska sharialagar kunna införas, med så få muslimer i Sverige? Det uppges varierande siffror om allt ifrån 110.000 — 500.000 muslimer i Sverige. Det är ungefär lika många som röstade på SD i valet 2010. Har SD någon som helst möjlighet att förändra Sveriges grundlag?

———

Källor:
http://www.migrationsinfo.se/demografi/religionstillhorighet/islam/sharia/
http://www.ur.se/Produkter/140229-Muslim-i-Europa/Sharia
Statistik över medlemmar i religiösa samfunden 2011
Fem grundpelarna i islam

Fotnot: Haditherna finns inte nedskrivna i Koranen, utan är bilagor, insamlade av profetens närmaste följeslagare och familjemedlemmar.