Främlingsfientlig?

Främlingsfientlighet handlar ofta om att människor är rädda för att invandring ska skada till exempel landets nationella identitet eller dess ekonomi. I Europa ser vi idag hur flera främlingsfientliga partier etablerat sig i såväl nationella parlament som i Europaparlamentet.

Jelly baby lynch mobFrämlingsfientlighet betecknar en rädsla, misstro och fientlighet mot främlingar. Den riktas därför ofta mot invandrare eller etniska eller kulturella minoriteter. Till skillnad från rasism grundas främlingsfientlighet inte på en föreställning om olika mänskliga biologiska raser, utan om olika kulturer som inte borde samexistera. Däremot talar man idag ofta om begreppen främlingsfientlighet och rasism som synonymer, eftersom den rasbiologiska rasismen idag alltmer tar sitt uttryck i avstånd från kulturer som man antingen tycker är mindre värda, eller som oförenliga med den egna kulturen. Xenofobi är ett annat ord för främlingsfientlighet.

Forskare har, i en studie från 2005, undersökt och jämfört attityder till invandring i ett stort antal europeiska länder genom att analysera data från European Social Survey. Skillnaderna i attityder mellan olika länder var markanta. Sverige var vid undersökningstillfället det minst negativt, medan Ungern var det mest negativt inställda landet till invandring. Forskarna kunde inte finna bevis på att varken andel invandrare av befolkningen, ekonomisk tillväxt eller arbetslöshetsnivå påverkade huruvida ett lands befolkning var negativt inställd till invandring.

Det tenderar allmänt sett finnas en benägenhet att överskatta hur många invandrare som faktiskt finns i landet.

Denna slutsats bekräftas av andra forskare som i en studie från 2007 har analyserat samma data från European Social Survey. Länder med stor andel invandrare, som Sverige och Tyskland, var inte mer negativt inställda till invandring. Polen och Spanien, båda med sämre ekonomiska förhållanden, uppvisade inte starkare motstånd mot invandring.

På individnivå visar undersökningarna att det främst är information om invandring, kulturella och nationella identiteter, ekonomisk oro, medlemskap i en förening med en viss inställning till invandring och en generell benägenhet att lita på människor, som spelar in i formandet av attityder till invandring. Ofta bottnar en negativ inställning i att den nationella identiteten upplevs som hotad. Denna slutsats bestyrks av fler studier. I Nederländerna visar en studie till exempel att människor som normalt sett inte bryr sig märkbart om sin nationella identitet, blir mer negativt inställda till invandring när identiteten framställs som hotad.

Föreställningen om att invandring leder till sämre ekonomi för landet i stort, liksom uppfattningen att invandring leder till ökad brottslighet och sociala spänningar, är betydligt vanligare hos individer med negativ inställning till invandring visar dessa studier.

Läs vidare om främlingsfientlighet och de främlingsfientliga partierna i Europa:

Möjliga förklaringsmodeller till främlingsfientliga attityder

Främlingsfientlighet i Sverige
Partier som har en främlingsfientlig agenda

Denna artikel är ett gästinlägg från www.Migrationsinfo.se enligt Creative Commons CC-BY