En studie i fascism

Sverigedemokraterna har hållit sina ‘landsdagar’ nyligen. Det kan vara på sin plats att påminna vad som står i det partiets principprogram. Om man bläddrar i det så lyser det bruna arvet igenom överallt i formuleringarna och ideerna.

Principprogrammet är klart och tydligt fascistiskt. Fascism kan definieras väldigt klart och tydligt.

Spring is here
netzanette / Foter.com / CC BY-NC

Antifascisten och historikern Roger Griffin formulerade det så här:

Fascism är en typ av politisk ideologi vars mytiska kärna — i dess olika gestaltningar — är en folklig ultranationalism inriktad på nationens återfödelse.

Rent praktiskt betyder det att fascister pratar om den mytiska nationen som har sitt ursprung i människors blod och gener.

Arvets betydelse
Det torde inte vara kontroversiellt att diskutera arvets betydelse i en biologibok. Men i ett partipolitiskt principprogram hos ett svenskt parti som grundades av gamla, svenska nazister?

Låt oss se ordagrant på vad SD skriver:

Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen. Någon komplett förteckning över vad som ingår i denna mänskliga essens har vi ännu inte och kommer kanske heller aldrig att få. Till hjälp med att skapa en grovkornig bild kan vi dock ta den moderna vetenskapen och den mänskliga historien. Om det till exempel är så att en viss företeelse i olika varianter förekommit i nästan alla mänskliga samhällen i nästan alla tider, så menar vi att det är rimligt att anta den på något sätt är kopplad till den mänskliga essensen.Vi tror alltså att människan är ofullkomlig, att människan förutom förnuft och rationalitet också styrs av nedärvda känslor, instinkter och drifter och att vår individuella förmåga till förnuftigt handlande och tänkande därför är begränsad.

Biologiskt arv är grunden för nationen

Blod och jord har fascister alltid pratat om. Den mytiska nationen som har sitt ursprung i arv och blod och gener, inte i idéer och mänsklig hjärnkapacitet.

Så även för SD. De fortsätter att prata om den nedärvda essensen i dessa ordalag:

För att nämna några konkreta exempel så menar vi bland annat att de flesta människor är sociala och kollektiva varelser som har ett nedärvt behov av att tillhöra en större gemenskap, att de flesta människor primärt identifierar sig med andra individer som påminner om en själv och att de flesta människor har lättare att visa solidaritet och empati med individer som man upplever är en del av samma gemenskap som man själv tillhör. Av detta drar vi slutsatsen att en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle.

Nationalism är Sd:s politiska grund

Vi läser vidare:

duce duce
antmoose / Foter.com / CC BY

I likhet med stora delar av den tidiga, europeiska socialkonservativa rörelsen ser Sverigedemokraterna nationalismen som det enskilt viktigaste verktyget i arbetet med att bejaka den gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet.
En av konservatismens mest centrala uppgifter är att slå vakt om välfungerande och djupt rotade gemenskaper. Nationen är enligt vår mening, vid sidan av familjen, det främsta exemplet på en sådan gemenskap. Mot bakgrund av detta betraktar Sverigedemokraterna nationalismen som en naturlig del av konservatismen och en central del av partiets politik.

Den nationalistiska ideologin är i allmänhet löst definierad och innebär i sin mest nedskalade form endast att den egna nationens intressen skall sättas i främsta rummet, att den egna nationen skall vara fri och suverän i förhållande till andra nationer och stater samt att statens gränser så långt det är möjligt skall sammanfalla med nationens utbredningsområde.

Sverigedemokraterna ställer sig bakom dessa grundläggande nationalistiska principer.

Vilka ska exkluderas?

Även om SD företräder en reformerad fascism som säger sig vara för demokrati så lyser antidemokratismen igenom i flera av skrivelserna i principprogrammet.

Precis som alla andra antidemokratiska rörelser genom århundradena — som varit kommunister, nazister, fascister och olika konservativa, totalitära militärdiktatorer — vill SD försöka exkludera vissa grupper från demokratin och pratar mycket om vilka som är de ”äkta” medborgarna i nationen.

Det där med att definiera vilka som ska exkluderas pratar fascistiska rörelser mycket om. Om kommunister brukar vilja exkludera ”klassfiender” och ”kontarevolutionärer” så har fascistiska rörelser en förkärlek till att vilja exkludera människor som inte passar in inom ramarna för den mytiska nationen och folkgemenskapen med sina i arv och blod grundade värderingar.

Så även SD:

mussolini dux
antmoose / Foter.com / CC BY

Sverigedemokraterna ser nationen som den viktigaste, äldsta och mest naturliga mänskliga gemenskapen efter familjen. Imperier, politiska grupperingar och andra övernationella gemenskaper har kommit och gått under det senaste årtusendet, men nationer som form för mänsklig gemenskap har bestått. Den nationella samhörigheten binder samman nationens medlemmar över tid och rum och skapar band mellan de döda, levande och ofödda generationerna liksom mellan unga och gamla, olika samhällsklasser, politiska läger och geografiska regioner…

Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.

På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.

Medborgarskapet i nationen Sverige ska alltså enligt SD villkoras av att folk ”accepterar svenska lagar, normer och traditioner”, vad detta nu må vara?!

Vi tror att det bästa för vårt samhälle är att en så stor andel som möjligt av statens medborgare också har en svensk identitet. Vi inser och accepterar dock att det alltid kommer att finnas en viss andel av medborgarna som inte uppfattar sig som svenska. Vi ser inget större problem med detta så länge denna grupp är begränsad, accepterar svenska lagar, normer och traditioner och inte bidrar till ökad segregation och motsättningar.

Klar och tydlig fascism. Om personer anses vara osvenska ska de ses som osvenska. Allt stämmer bra med Griffins definition.

Fascism är en typ av politisk ideologi vars mytiska kärna — i dess olika gestaltningar — är en folklig ultranationalism inriktad på nationens återfödelse.

Man kan läsa SD:s principprogram i sin helhet här om man vill.