Hets mot folkgrupp – allas likhet inför lagen

Då och då kommer politiska utspel och förslag från framstående svenska politiker som ställer allas likhet inför lagen i blickpunkten. Eller förslag som åtminstone borde ställa frågan allas likhet inför lagen i blickpunkten.

Tidigare integrationsminister och segregationsminister Nyamko Sabuni föreslog att kvinnor som flyttar till Sverige med barn inte skall ha samma rätt till föräldraförsäkring.

European Flag
rockcohen / Foter.com / CC BY

Sverige har via artikel 23 & 24 i flyktingkonventionen förbundit sig att tillerkänna flyktingar samma behandling som statens egna medborgare beträffande socialförsäkring, moderskap och familjeförsörjningsskyldighet, liksom varje annan situation som täcks av socialförsäkringarna. Att det således strider mot de mänskliga rättigheterna blev en parentes i debatten. Men vi hoppar vidare.

Socialdemokraternas ”starke man” i Malmö, urpsrungligen flyktinginvandrare från Estland, utnyttjade sin rätt att bosätta sig i Malmö. Han har tillsammans med flera andra lokalpolitiker i Malmö velat förbjuda flyktinginvandrare rätten att bosätta sig var de vill (förutsatt att bostad skaffas på egen hand). Förslaget stöddes av flertalet lokala avdelningar av våra riksdagspartier. Även Sverigedemokraterna.

Den Europeiska konventionen om de grundläggande mänskliga rättigheterna och friheterna är jämställd med svensk grundlag. Artikel 2, punkt i tilläggsprotokoll 2 i konventionen, under rubriken ”Frihet att röra sig”, anger:

Var och en som lagligen befinner sig inom en stats territorium har rätt att fritt röra sig där och att fritt välja sin bosättningsort.

Att det således strider mot de mänskliga rättigheterna blev en parentes i debatten. Men vi hoppar vidare.

Även stora delar av Sverigedemokraternas politiska förslag och program bryter systematiskt mot allas likhet inför lagen och de mänskliga rättigheterna. Jag avstår från att ge exempel i denna artikel.

För de som haft tålamod nog att läsa min text men samtidigt irriterats över att jag nämnt mänskliga rättigheter och även implicit allas likhet inför lagen, vill jag tacka för er uppmärksamhet.

Jag vill nu gå in på likhet inför lagen för en annan grupp som inte alltid omfattas av den. En likhet inför lagen som av vissa kanske inte ses som lika viktig som likhet inför lagen hos andra grupper:

…Nämligen etniska svenskar

Författaren till denna artikel kallades under en veckas tid för ”The Swedish Chef in the Muppet Show” av en utländsk vän, efter att ha serverat grillade tigerräkor som av misstag smaksats med tändvätska. Maträtten förorsakade två dagars svåra magsmärtor. Hets mot folkgrupp?

Sverigedemokraterna tog upp den viktiga frågan om likhet införlagen i sin partimotion 2012/13:Ju 397. Riksdagens motionärer var Mattias Karlsson (SD) och Erik Almqvist (SD). Motionärerna hävdade i sin motion att:

Uppfattningen att alla medborgare skall vara lika inför lagen och att ingen skall behöva utstå diskriminering på grund av sin börd eller etniska tillhörighet är en allmänt erkänd princip i den svenska samhällsdebatten.

Motionärernas påstående var riktigt, men samtidigt en kraftig underdrift. Allas likhet inför lagen är garanterad i svensk grundlag och en del av de mänskliga rättigheterna. 1 kap. 9 § regeringsformen stadgar att:

domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Rättfärdigheten i Sverigedemokraternas motion om att inkludera svenskar som en grupp vilken skall omfattas av hets mot folkgrupp, exemplifierades i motionen av hur Justitiekanslern i sitt beslut Dnr 3217-03-30, fattat år 2003, beslutade att inte vidta åtgärd med anledning av en anmälan av en tidningsinsändare, publicerad i tidningen Mitt i Södermalm.

Insändaren hade rubriken ”Ursvenskar de mest enfaldiga jag mött”. I insändaren stod bland annat att ”ursvenskar är de mest tråkiga, enfaldiga, elaka och korkade människor som jag har träffat”. Justitiekanslerns beslut motiverades med:

Syftet vid tillkomsten av lagen om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av stadgandet.

Om vi för enkelhetens skull utgår ifrån att Justitieombudsmannens bedömning av det ursprungliga syftet med kriminaliseringen av hets mot folkgrupp, finns det då möjlighet att tolka lagens definition bredare (mer extensivt), med tanke på hur svensk grundlag stadgar allas likhet inför lagen?

Låt oss som svar anta att Justitiekanslern fortfarande inte kan beakta likhet inför lagen på så sätt att alla definierbara grupper skall omfattas av hets mot folkgrupp. Kan det finnas skäl till att se över lagstiftningen?

Det var det Sverigedemokraterna tyckte och föreslog i sin motion. Det tyckte emellertid inte riksdagens justitieutskott, som i sitt betänkande 2012/13 JuU10 motiverade Justitieutskottets beslut såhär:

Enligt utskottets uppfattning torde det stå klart att brottsbalkens bestämmelser om hets mot folkgrupp omfattar de situationer som efterfrågas i motionerna 2011/12:Ju387 (SD) och 2012/13:397 (SD). Något tillkännagivande till regeringen om att bestämmelsen om hets mot folkgrupp bör ses över är därför inte nödvändigt. Motionerna bör avslås.

Men vänta nu?

Sverigedemokraternas motioner efterlyste en översyn av brottsbalken på grund av att svenskar inte omfattas av brottsbalkens bestämmelser om hets mot folkgrupp, eftersom Justitiekanslern bedömt att svenskar inte omfattas av brottsbalkens bestämmelser om hets mot folkgrupp, samtidigt som riksdagens justitieutskott anser att brottsbalkens bestämmelser om hets mot folkgrupp ommfattar de ”situationer” som Sverigedemokraterna påtalar.

Hänger ni med? Nej inte jag heller. Sverigedemokraterna vill lösa en brist i lagstiftningen som Justitiekanslern säger existerar, men som justitieutskottet säger inte existerar.

En bortförklaring av vår lagstiftande församling Sveriges Riksdag? Och frågan om allas likhet inför lagen och mänskliga rättigheter ignoreras.

Och för övrigt, vilken betydelse har det att enbart ”minoriteter” skyddas? Den minoritet av Sveriges befolkning som kvinnorna utgör är särskilt skyddade genom en rad lagar inom straffrätt och civilrätt. Såsom kvinnofridsbrott och diskrimineringslagen.

Vid sidan av att kvinnor egentligen inte är en minoritet av Sveriges befolkning, utan en majoritet.

I USA infördes en rad federala och delstatliga lagar för att skydda människor, inte minst svarta människor mot omfattande tillika systematisk diskriminering. Svarta människor utgör en minoritet i USA. Samtidigt utsattes de i synnerhet för diskriminering och hets i den amerikanska delstaten Mississippi, där svarta utgör en majoritet.

Spelar minoritets- respektive majoritetsförhållandena någon roll?

Den svarta minoriteten i Sydafrika utsattes för en omfattande hets och annan systematisk diskriminering. Fast egentligen var och är svarta människor i Sydafrika en majoritet.

Spelar minoritets- respektive majoritetsförhållandena någon roll?

Är det inte såsom Sverigedemokraterna anför just allas likhet inför lagen som är det väsentliga i alla sammanhang? Precis som i andra sammanhang jag nämnt i artikeln spelar allas rätt till sina mänskliga rättigheter ingen roll i större politisk debatt och till synes inte ens när riksdagen behandlat en riksdagsmotion av Sverigedemokraterna.

Politiska företrädare för andra riksdagspartier kommer med förslag som skulle inkräkta på de mänskliga rättigheterna för människor som invandrar till Sverige. Politiska företrädare för andra riksdagspartier i Riksdagens Justieutskott ignorerar Sverigedemokraternas försök att upprätthålla mänskliga rättigheter i alla sammanhang, även för svenskar.

Hyckleriet och dubbelmoralen har i det närmaste blivit total. Det är också något som verkar få allt fler väljare att inse. Hur skall sverigedemokraterna med trovärdighet kunna kritiseras för att vilja bryta mot de mänskliga rättigheterna och allas likhet inför lagen, när andra partier agerar på samma sätt?

Om alla vi som bor i Sverige, oavsett vilken eller vilka etniska, kulturella eller religiösa grupper vi tillhör, oavsett var i Sverige vi bor, oavsett vilka partier vi stödjer eller ogillar, måste gemensamt värna för varandras likhet inför lagen. Mänskliga rättigheter kränks hos os alla om de kränks gentemot någon av oss.

Om vi anser att Sverige är bundet av de deklarationer och konventioner om mänskliga lagar som vårt land förbundit sig att följa, måste vi också mena det på allvar. Det menar vi bara på allvar om vi menar det i alla lägen. Jämnt. För alla. Alltid.

Det är dags att vi även ger svenskar, det folk vi tillhör, även omfattas av det lagliga skyddet från hån och skymfningar på grund av sin etnicitet.

Låt lagen om hets mot folkgrupp ändras så att den även omfattar svenskar.