Korta Motargument

1/10 av beviljade uppehållstillstånd går till utomeuropéer (2023)

Motargument har under flera år fortlöpande redovisat statistik från Migrationsverket. Orsaken är att vi vill att människor ska ha tillgång till korrekt fakta i den migrationspolitiska debatten. Vi vill också att våra artiklar ska ge ammunition mot mytspridning och falska antaganden vad gäller migrationen till Sverige.

Mot bakgrund av det pågående kriget i Ukraina har det skett förändringar i vilka som beviljas uppehållstillstånd. Fakta visar att endast 1/10 av beviljade uppehållstillstånd går till utomeuropeiska flyktingar.

Totalt har 15 768 uppehållstillstånd beviljats under jan-feb 2023. Dessa fördelar sig enligt följande:

  • Anknytning 3 917
  • Arbete 5 930
  • Skydd (inkusive massflyktsdirektivet) 3 167
  • EU/EES 1 153
  • Studier 1 420
  • Verkställighetshinder 181

Det finns de som anser att uppehållstillstånd för utomeuropeiska flyktingar är ”sämre” än uppehållstillstånd för flyktingar från Ukraina. Motargument är av uppfattningen att en flykting är en flykting, oavsett ursprung. Antal beviljade uppehållstillstånd för flyktingar med utomeuropeisk bakgrund är 1 474. Om vi räknar ut procentandelen ser vi att 9 % av alla beviljade uppehållstillstånd är för flyktingar med utomeuropeisk bakgrund. Alltså knappt ett av 10: 1/10.


Detta är en spinoff på artikeln #UPPEHÅLLSTILLSTÅND: 1/3 ÄR ASYL-/FLYKTINGGRUNDADE (2023). Där finns adekvata länkar till Migrationsverket.