Folkmängd 2012

Nettoinvandringen var 51 312 personer år 2012. Specificerat ser det ut såhär: 103 059 personer invandrade till Sverige under hela kalenderåret, cirka 80% av dem var utländska medborgare eller statslösa. Resterande 20% var svenska medborgare sedan tidigare. Utvandringen under samma tidsperiod var 51 747, ungefär hälften var svenska medborgare och hälften var utländska medborgare.

Tabell över migration, 2000 – 2012
Tabell över migration, 2000 – 2012

Antal asylsökande under 2012 blev totalt sett 43 887 personer. Den nationalitet som är störst i statistiken var under året de 7 814 syriska medborgare. Från Somalia var det lite färre än 6 000 personer som ansökte om asyl, och från Afghanistan var det lite färre än 5 000 personer.

Asylsökande personer blir inte folkbokförda i Sverige medan de väntar på besked. De ingår därför inte heller i den svenska folkmängden. Det är bara de som får ett positivt besked om uppehållstillstånd som blir folkbokförd som invandrad.

Att söka asyl i Sverige innebär inte att alla automatiskt får det, och får stanna. Under år 2012 var det 3 270 asylsökande från Afghanistan som fick asyl och blev folkbokförd som invandrande flykting i Sverige. Från Syrien 2 943 personer och från Somalia 2 391 personer.

Invandring
103 059
-20 462 svenska medborgare sedan tidigare
82 597 utländska medborgare

Utvandring
51 747
-25 116 svenska medborgare
26 631 utländska medborgare

Nettoinvandring samtliga nationaliteter 51 312 personer
Nettomigration utländska medborgare var 55 966 personer som invandrade.

Graf över migration, 2000 – 2012
Graf över migration, 2000 – 2012

Detta är alltså den s.k. ”massinvasionen” som ledde till att Sveriges folkmängd ökade med 0,8% eller 73 038 personer på ett år till 9 555 893 invånare.

Detta är alltså det s.k. ”folkutbytet” som enligt de välmenande patrioterna anser är organiserat och dirigerat av de s.k.”svenskfientliga, antivita kulturmarxisterna”.

(i genomsnitt får cirka 37 000 personer svenskt medborgarskap per år, förutom nyfödda till svenska medborgare)
(2006 var det en topp på 51 000, och år 2007-2011 var det lägre, kring genomsnittet, för att 2012 igen bli en topp på 50 000 nya svenska medborgare)

(Folkmängden i Sverige har ökat med 1 miljon personer sedan i början av år 1990)

(Antal födda: 113 177 barn, antal avlidna: 91 938 personer, födelsenettots bidrag till den totala folkmängdsökningen år 2012 blev därmed 21 239 personer)

Källa:
SCB pressmeddelande om Folkmängden 2012